Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

Акцiонерний комерцiйний "Промислово-фiнансовий банк" зареєстрований Нацiональним банком України 29 грудня 1997 року. Засновниками Банку виступили три юридичнi особи: ЗАТ "Нафтохiмiк", СП "Кребо", ЗАТ СП "Фобос" (м. Кременчук). ПАТ "ПФБ" є унiверсальним банком з повним набором послуг, якi надаються клiєнтам. Вiдповiдно до банкiвської лiцензiї АК "ПФБ" має право виконувати 18 банкiвських операцiй. Прiорiтетними напрямками дiяльностi банку є кредитування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, збiльшення об'єму кредитування фiзичних осiб, залучення клiєнтiв. Стратегiя банку: бути надiйним банком, надавати клiєнтам найбiльший спектр банкiвських послуг, застосовуючи найновiтнiшi розробки банкiвського бiзнесу. Мiсiя банку: внести свiй вклад в забезпечення потреб економiки України шляхом кредитно-фiнансової пiдтримки вiтчизняного виробника; створити сприятливi умови для реалiзацiї виробничого i творчого потенцiалу рiзних галузей економiки України; створити умови для iнвестування в банкiвський сектор економiки шляхом збiльшення довiри до банку клiєнтiв, населення, iнвесторiв; надавати повний спектр банкiвських послуг на високому професiйному рiвнi; одержувати прибуток в iнтересах Банку та його акцiонерiв; забезпечувати матерiальнi та соцiальнi умови робiтникiв банку.