Річні загальні збори акціонерів за 2015 рік

23 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 17 квітня 2015 року (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 23 квітня 2015 року.

 

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».

2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2014 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2015 році.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.

7. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.

8. Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010 - 2014 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ». Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.

9. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку.

10. Про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.

11. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», у тому числі, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

12. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ»,  звільнення їх з займаних посад.

13. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

14. Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ „ПФБ”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ „ПФБ”.

16. Про відкликання, припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

17. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

18. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та визначення умов роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

19. Про затвердження внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

20. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

21. Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

22. Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2015 рік.

23. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

 

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „ПФБ” (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

239 424

230 238

Основні засоби

9 514

11 065

Довгострокові фінансові інвестиції

210 472

184 286

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

2 372

3 002

Грошові кошти та їх еквіваленти

17 066

31 885

Нерозподілений прибуток

8 544

4 287

Власний капітал

136 557

132 144

Статутний капітал

113 208

113 208

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

53 498

45 194

Чистий прибуток (збиток)

4 414

3 124

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 060 000

1 060 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

116

113

 

 

 

Голова Правління ПАТ «ПФБ»                                                                                                 О.В.Васильченко