Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК»

(ПАТ «ПФБ», код за ЄДРПОУ 25292831,

місцезнаходження: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278, б.22-Б,

тел./факс (0536)79-28-38/ (0536)79-28-58

ПОВІДОМЛЕННЯ

про можливість реалізації акціонерами переважного права

на придбання акцій додаткової емісії

21 квітня 2016 року відбулися річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ПФБ» (Протокол №1), на яких були прийняті рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про приватне розміщення акцій.

Загальна кількість акцій, що розміщуються Банком - 440 258 (чотириста сорок тисяч двісті п’ятдесят вісім) штук простих іменних акцій ПАТ «ПФБ».

Ціна розміщення - акції розміщуються за ціною 113,57 грн. (сто тринадцять гривень 57 коп.) за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості та ринковій вартості.

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право - Акціонерам ПАТ «ПФБ», що є власниками простих іменних акцій                           ПАТ «ПФБ» на дату прийняття загальними зборами акціонерів  ПАТ «ПФБ» рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, тобто станом на 21 квітня 2016 року, надається переважне право на придбання акцій додаткової емісії, що пропонуються до розміщення, у кількості пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій  ПАТ «ПФБ».

Загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «ПФБ» станом на 21 квітня 2016 року становить 1 060 000 штук.

Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються Банком - Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають до ПАТ «ПФБ» письмову заяву про придбання акцій.

Заяви приймаються ПАТ «ПФБ» з 04.08.2016р. по 26.08.2016 р. за адресою: 39627, м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет Голови Правління.

Заяви подаються особисто акціонерами або їх уповноваженими представниками. Якщо заява підписується уповноваженою особою, яка діє на підставі довіреності, то разом з заявою надається довіреність, яка повинна бути оформлена у відповідності з чинним законодавством України. В наданій заяві повинно бути зазначено: ім’я (найменування) акціонера;місце проживання (місце знаходження);паспортні дані, ідентифікаційний номер (для фізичної особи);код за ЄДРПОУ (для юридичної особи);кількість акцій, що акціонер бажає придбати;дата складання заяви, вихідний номер, підпис посадової особи та печатка (для юридичної особи);дата складання заяви та підпис (для фізичної особи).

Відсутність письмової заяви, отриманої ПАТ «ПФБ» до 26.08.2016р. (включно), про намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, вважається відмовою акціонера від використання свого переважного права. Умовами розміщення акцій не передбачено отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

Акціонери ПАТ «ПФБ», які мають намір реалізувати своє переважне право, у визначений строк (з 04.08.2016 р. по 26.08.2016р. включно) перераховують грошові кошти  в національній валюті в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються на рахунок ПАТ «ПФБ» за наступними реквізитами:

Для акціонера - юридичної особи: Одержувач: ПАТ «ПФБ»,Код ЄДРПОУ одержувача: 25292831, Рахунок № 500440002, МФО 331768 в ПАТ «ПФБ».

Для акціонера –фізичної особи: Одержувач: ПАТ «ПФБ», Код ЄДРПОУ одержувача: 25292831, Рахунок № 500410003, МФО 331768 в ПАТ «ПФБ».

Оплата акцій в іноземній валюті не допускається.

ПАТ «ПФБ», не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання письмової заяви акціонера про придбання акцій та отримання коштів за ці акції, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості  акцій.

 

Голова Правління ПАТ «ПФБ»                                                   О.В. Васильченко