Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» від 19.10.2016

01 грудня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 25 листопада 2016 року (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 01 грудня 2016 року.

 

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».

2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».

3. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ»,  звільнення їх з займаних посад.

4. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

5. Про обрання (призначення) членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проекту рішення з питання п’ятого порядку денного, яке приймається шляхом кумулятивного голосування):

 

З першого питання проекту порядку денного – Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ»:

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Члена лічильної комісії – Полоненко Оксани Анатоліївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.»

 

З другого питання проекту порядку денного - Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

«1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.»

 

З третього питання проекту порядку денного - Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ»,  звільнення їх з займаних посад:

«Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» всіх членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» 01 грудня 2016 року.»

З четвертого питання проекту порядку денного - Про визначення кількісного складу Спостережної ради                            ПАТ «ПФБ»:

«Визначити кількісний склад Спостережної ради ПАТ «ПФБ» у кількості п’яти осіб.»

З шостого питання проекту порядку денного - Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

«Визначити умови роботи Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» шляхом укладення з ними трудових договорів (контрактів). Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка Олександра Валерійовича на підписання від імені ПАТ «ПФБ» договорів з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».»

 

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович.

 

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

 

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ПФБ»: www.pfb.com.ua

Голова Правління                                                                                                            О.В. Васильченко