Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» від 20.03.2017

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  ПАТ «ПФБ»

20 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 14 квітня 2017 року (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 20 квітня 2017 року.

 

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».

2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2017 році.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2016 рік.

5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.

6. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010, 2014, 2015, 2016 роки. Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.

8. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ»,  звільнення їх з займаних посад.

9. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

10. Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

12. Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

13. Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2017 рік.

14. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проекту рішення з питання десятого проекту порядку денного, яке приймається шляхом кумулятивного голосування):

З першого питання проекту порядку денного – «Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ»».

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.»

 

З другого питання проекту порядку денного – «Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»».

«1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного  проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.»

 

З третього питання проекту порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансову-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2017 році».

«1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» за 2016 рік, фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «ПФБ» за 2016 рік схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.

2. Визначити основними напрямками діяльності ПАТ «ПФБ» у  2017 році:

  • забезпечення прибуткової діяльності Банку в цілому;
  • збереження Банку як універсальної банківської установи;
  • збільшення статутного та регулятивного капіталу відповідно до Законів України та нормативних актів НБУ;
  • збільшення клієнтської та ресурсної бази;
  • кредитування суб’єктів господарської діяльності, фізичних осіб, інших банків;
  • недопущення зниження якості кредитного портфелю;
  • купівля ЦП, ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ та інших похідних ЦП;
  • залучення додаткових грошових коштів від інших банків, суб’єктів господарської діяльності, фізичних осіб.»

З четвертого питання проекту порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2016 рік».

«1. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2016 рік, роботу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.»

З п’ятого питання проекту порядку денного - «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми».

«1. Прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік. У зв’язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік,  заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми не затверджувати.»

З шостого питання проекту порядку денного – «Про затвердження річної фінансової звітності  ПАТ «ПФБ» за 2016 рік».

«1.Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ПФБ» за 2016 рік.»

З сьомого питання проекту порядку денного – «Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010, 2014, 2015, 2016 роки. Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати».

«1. Затвердити прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2016 році, в сумі 25 841 630,67  грн. (двадцять п’ять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча шістсот тридцять грн. 67 коп.).

2. Направити частину прибутку у розмірі 1 292 081,54 грн. (один мільйон двісті дев’яносто дві тисячі вісімдесят одна грн. 54 коп.), що складає 5% прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2016 році, на формування резервного фонду (капіталу) Банку.

3. Частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2016 році у розмірі 24 549 549,13  грн. (двадцять чотири мільйони п’ятсот сорок дев’ять тисяч п’ятсот сорок дев’ять грн. 13 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2010 році у розмірі 1 137 411,05 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста одинадцять грн. 05 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев’ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2015 році, в розмірі 16 884 669,47  грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять грн. 47 коп.), не розподіляти.

4. Дивіденди за підсумками 2016 року акціонерам не виплачувати.»

З восьмого питання проекту порядку денного –  «Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ»,  звільнення їх з займаних посад».

«1. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, 20.04.2017р.

2. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Сінотову Галину Михайлівну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», 20.04.2017р.

3. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», 20.04.2017р.

4. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Волошину Ірину Петрівну, незалежного члена, 20.04.2017р.

5. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Деревягіну Євгенію Володимирівну, незалежного члена, 20.04.2017р.»

З дев’ятого питання проекту порядку денного - «Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ»».

«1. Визначити кількісний склад Спостережної ради ПАТ «ПФБ» у кількості п’яти осіб.»

З одинадцятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ»».

«1. Визначити умови роботи Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» шляхом укладення з ними трудових договорів (контрактів). Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка Олександра Валерійовича на підписання від імені ПАТ «ПФБ» договорів з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».»

 

З дванадцятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ»».

«1. Затвердити й схвалити всі рішення Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ», прийняті за період з 21 квітня 2016 року по 19 квітня 2017 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПАТ «ПФБ».»

З тринадцятого питання проекту порядку денного«Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2017 рік.»

«1. Затвердити «Кошторис витрат ПАТ «ПФБ» на 2017 рік»  в обсязі та розмірах, визначених в додатку до цього протоколу.»

З чотирнадцятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ»».

«1. Затвердити «Кошторис витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ» на 2017 рік» на період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р., відповідно до додатку до цього протоколу.

2. Спостережній раді ПАТ «ПФБ» з 01.01.2018 р. по дату проведення загальних зборів акціонерів (чергових або позачергових) здійснювати витрати на оплату своєї діяльності в межах витрат, здійснених за аналогічний період 2017 року.»

 

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ПФБ»: www.pfb.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

Грошові кошти та їх еквіваленти

66 260

50 552

Кошти в інших банках

2 958

2 267

Кредити та заборгованість клієнтів

203 214

195 532

Цінні папери в портфелі банку на продаж

-

2

Цінні папери в портфелі банку до погашення

117 158

80 039

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

1 071

1 106

Основні засоби та нематеріальні активи

14 343

8 307

Інші фінансові активи

563

520

Інші активи

1 865

1 595

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

-

681

Усього активів

407 432

340 601

Кошти клієнтів

218 335

173 187

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

1 272

3 891

Відстрочені податкові зобов'язання

250

80

Резерви за зобов'язаннями

60

60

Інші фінансові зобов'язання

6 047

7 894

Інші зобов'язання

1 420

1 233

Усього зобов'язань

227 384

186 345

Статутний капітал

120 384

120 384

Емісійні різниці

485

535

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

43 874

18 920

Резервні та інші фонди банку

15 305

14 417

Усього власного капіталу

180 048

154 256

Усього зобов'язань та власного капіталу

407 432

340 601

Чистий прибуток (збиток)

25 842

17 773

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 060 000

1 060 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

148

155

Голова Правління                                                                                                            О.В. Васильченко