Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» від 12.05.2017

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  ПАТ «ПФБ»

16 червня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 12 червня 2017 року (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 16 червня 2017 року.

 

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

  1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
  2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
  3. Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2014, 2015, 2016 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».
  4. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку.
  5. Про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.
  6. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.
  7. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проекту порядку денного – «Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ»».

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.»

 

З другого питання проекту порядку денного – «Про порядок проведення загальних зборів акціонерів                   ПАТ «ПФБ»».

«1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного  проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.»

 

З третього питання проекту порядку денного – «Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2014, 2015, 2016 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».»

 

«1. Залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев’ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році, в розмірі 16 884 669,47  грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять грн. 47 коп.) та частину нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 24 542 708,44 грн. (двадцять чотири мільйони п’ятсот сорок дві тисячі сімсот вісім грн. 44 коп.), всього - 41 437 125,96 грн. (сорок один мільйон чотириста тридцять сім тисяч сто двадцять п’ять грн. 96 коп.) направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».

2. Залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 6 840,69 грн. (шість тисяч вісімсот сорок грн. 69 коп.) залишити нерозподіленим.»

 

З четвертого питання проекту порядку денного- «Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку.»

«1. Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ПФБ» з 170 384 301,06 грн. (сто сімдесят мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі триста одна грн. 06 коп.) до 211 821 427,02 грн. (двісті одинадцять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча чотириста двадцять сім грн. 02 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ» з 113,57 грн. (сто тринадцять гривень 57 коп.) до 141,19 грн. (сто сорок одна грн. 19 коп.) за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ»:

-          залишку нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев’ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.),

-           залишку нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році, в розмірі  16 884 669,47  грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять грн. 47 коп.),

-          частини нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 24 542 708,44 грн. (двадцять чотири мільйони п’ятсот сорок дві тисячі сімсот вісім грн. 44 коп.), всього - 41 437 125,96 грн. (сорок один мільйон чотириста тридцять сім тисяч сто двадцять п’ять грн. 96 коп.).»

З п’ятого питання проекту порядку денного - «Про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.»

«1. Здійснити випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості – 141,19 грн. (сто сорок одна грн. 19 коп.)  у порядку та строки, визначені чинним законодавством України.

2. Затвердити рішення про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості окремим додатком, що є невід’ємною частиною цього протоколу.

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов’язаних з випуском акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.»

 

З шостого питання проекту порядку денного – «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ»,  пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.»

«1. У зв’язку зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «ПФБ»  внести зміни до Статуту ПАТ «ПФБ». Затвердити Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. підписати Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з погодженням змін до Статуту Національним банком України та з державною  реєстрацією змін до Статуту.»

 

З сьомого питання проекту порядку денного –  «Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».»

«1. Внести зміни до «Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести зміни до «Положення про розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування власних фондів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Не скасовувати внутрішні положення ПАТ «ПФБ».»

 

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ПФБ»: www.pfb.com.ua

Голова Правління                                                                                                            О.В. Васильченко