Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» від 15.08.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  ПАТ «ПФБ»

15 вересня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 11 вересня 2017 року (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 15 вересня 2017 року.

 

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

  1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
  2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
  3. Про припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.
  4. Про припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку.
  5. Про затвердження Плану припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проекту порядку денного – «Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Полоненко Оксани Анатоліївни,

Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.»

 

З другого питання проекту порядку денного – «Про порядок проведення загальних зборів акціонерів            ПАТ «ПФБ».

«1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного  проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.»

 

З третього питання проекту порядку денного – «Про припинення здійснення банківської діяльності                  ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи».

 

«1. Припинити здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 № 1985-VIII.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ».

 

З четвертого питання проекту порядку денного. – «Про припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку».

«1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – депозитарну діяльність.

2. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – брокерську діяльність.

3. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – дилерську діяльність.

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку (депозитарної діяльності, брокерської діяльності, дилерської діяльності).»

 

 

З п’ятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження Плану припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи».

«1. Затвердити План припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.»

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кан
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ПФБ»: www.pfb.com.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління                                                                                                            О.В. Васильченко