Оголошення! Pічні загальні збори акціонерів

 


23 квітня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц зала третій поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22Б.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «ПФБ» визначено 17 квітня 2013 року (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 23 квітня 2013 року.

 

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

1. Обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».

2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансову-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2012 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2013 році.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2012 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2012 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.

7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2012 рік.

8. Розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010 - 2012 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ». Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.

9. Збільшення статутного капіталу ПАТ „ПФБ” шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку.

10. Випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.

11. Внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», у тому числі, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

12. Затвердження внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

13. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

14. Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

15. Затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

 

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у тому числі з проектом договору про викуп у акціонерів акцій ПАТ «ПФБ», що укладається у випадках, передбачених чинним законодавством, формою та текстом бюлетеня для голосування, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22 Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами призначено В.о. Голови Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка Олександра Валерійовича.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22Б.

 

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів, в т. ч.

210 076

225 580

Основні засоби

12 302

13 815

Довгострокові фінансові інвестиції

147 530

131 016

Запаси

-----

-----

Торгові цінні папери

23 278

37 713

Сумарна дебіторська заборгованість

1 758

2 025

Грошові кошти та їх еквіваленти

25 208

41 011

Нерозподілений прибуток

4 396

2 414

Власний капітал

128 870

126 232

Статутний капітал

106 000

106 000

Довгострокові зобов'язання

----

----

Поточні зобов'язання

81 207

99 348

Чистий прибуток (збиток)

2 638

2 086

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 060 000

870 630

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

----

----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-----

-----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

111

109

В.о. Голови Правління                                                                                                                  О.В. Васильченко