Інформація про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ

За пропозицією акціонера, який є власником 5 та більше відсотків простих акцій товариства, Спостережною радою ПАТ «ПФБ» було прийнято рішення про включення до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ» (місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22Б), проведення яких відбудеться 23 квітня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц зала третій поверх) нових питань порядку денного наступного змісту:

 

16. Про наслідки складання фінансової звітності ПАТ «ПФБ» відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

17. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

В зв’язку з цим порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», проведення яких відбудеться 23 квітня 2013 року, містить наступні питання:

 

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

1. Обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».

2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансову-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2012 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2013 році.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2012 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2012 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.

7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2012 рік.

8. Розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010 - 2012 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ». Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.

9. Збільшення статутного капіталу ПАТ „ПФБ” шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку.

10. Випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.

11. Внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», у тому числі, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

12. Затвердження внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

13. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

14. Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

15. Затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

16. Про наслідки складання фінансової звітності ПАТ «ПФБ» відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

17. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

 

Голова Правління О.В.Васильченко