Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ»

 

Повідомляємо основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «ПФБ», визначенні при переході Банку на складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності:

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

(2012 рік)

попередній

(2011 рік)

Усього активів, в т. ч.

210 135

225 580

- основні засоби

12 302

13 815

- довгострокові фінансові інвестиції

147 530

131 016

- запаси

-----

-----

- торгові цінні папери

23 278

37 713

- сумарна дебіторська заборгованість

1 817

2 025

- грошові кошти та їх еквіваленти

25 208

41 011

Довгострокові зобов'язання

----

----

Поточні зобов'язання

81 115

99 698

Власний капітал

129 020

125 882

Статутний капітал

106 000

106 000

Нерозподілений прибуток, в т.ч.

8 528

5 494

- чистий прибуток (збиток)

3 138

1 943

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 060 000

1 060 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

----

----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-----

-----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

111

109

 

 

 

Голова Правління О.В.Васильченко