Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ПФБ" 26.11.2013

26 листопада 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц – зала, третій поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22 - Б.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПАТ «ПФБ» визначено 20 листопада 2013 року (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 26 листопада 2013 року.

 

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

  1. Обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
  2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
  3. Внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.
  4. Про застосування МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» при складанні річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік відповідно до вимог  міжнародних стандартів фінансової звітності.
  5. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22 - Б, кабінет 15,  у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22 - Б.

 

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.

 

Голова Правління                                                                                                                  О.В. Васильченко