Річні загальні збори акціонерів 2014 рік

23 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 16 квітня 2014 року (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 23 квітня 2014 року.

 

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».

2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансову-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2013 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2014 році.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2013 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.

7. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік.

8. Про визначення порядку розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ПФБ» у 2010 - 2013 роках. Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.

9. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ „ПФБ”,  звільнення їх з займаних посад.

10. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

11. Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ „ПФБ”.

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ „ПФБ”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ „ПФБ”.

13. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

14. Про затвердження внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

15. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

16. Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

17. Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2014 рік.

18. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

19. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «ПФБ».

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

 

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

230 238

210 135

Основні засоби

11 065

12 302

Довгострокові фінансові інвестиції

184 286

147 530

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

3 002

1 817

Грошові кошти та їх еквіваленти

31 885

25 208

Нерозподілений прибуток

4 287

8 528

Власний капітал

132 144

129 020

Статутний капітал

113 208

106 000

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

45 194

81 115

Чистий прибуток (збиток)

3 124

3 138

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 060 000

1 060 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

113

111

 

 

Голова Правління ПАТ «ПФБ».............................................................................................. О.В.Васильченко