Регулярна інформація за 2013 рік

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2013
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 30.04.2014
Дата останнього розміщення 30.04.2014
Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.

 

Склад інформації
Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Інформація про рейтингове агентство Переглянути
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація про зобов’язання емітента Переглянути

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Переглянути
Текст аудиторського висновку (звіту) Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути
Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) Переглянути